De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft ernstige bezwaren tegen het plan een bedrijventerrein in te richten in Bunschoten langs de Bisschopsweg. Het gaat hier om ongeveer 10 hectare grond die bestemd wordt voor bedrijven. Dat is echter grond die een belangrijk onderdeel vormt van Eemland. De NMU treedt samen op met Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht tegen de ontwerp 2e partiële herziening PRS / PRV.

Het bezwaar van de NMU richt zich op het ontbreken van een MilieuEffect Rapportage. Over de natuurwaarde zegt NMU dat uitbreidingen in weidevogelkerngebied uitgesloten moeten worden. In de Structuurvisie van de provincie Utrecht is beschreven dat ontwikkelingen in het weidevogelkerngebied, zoals uitbreiding van bebouwing, waarbij de openheid en rust worden aangetast, onwenselijk zijn.

Wij vinden dat de provincie zich moet houden aan haar eigen beleid en nu een krachtig signaal moet afgeven door uitbreiding van bedrijventerreinen in het weidevogelkerngebied te verbieden. Juist door bedrijventerreinen verdwijnen immers grote oppervlakten van deze natuurgebieden en gaan de waarden van het gebied zonder twijfel verloren.

Over een maand zal de provincie een reactie geven op deze stellingname.